หน้าแรก > พันธกิจ วิสัยทัศน์

โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จะพัฒนานักเรียนให้มีความฉลาดทางอารมณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสติปัญญา เทคโนโลยี การใช้ภาษาเพื่อการสื่อ สาร ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ภาวะผู้นำผู้ตาม เป็นคนดีมีศีลธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา ดำรงชีวิตเรียบง่าย พอดี พอเพียง เป็นสมาชิกที่ ดีของสังคม เน้นความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน บุคลากรมีการพัฒนา อย่างสม่ำเสมอมีความรับผิดชอบ รักองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ อาคารสถานที่ สะอาด สวยงามร่มรื่นเป็นธรรมชาติ


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน                
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ               
 
1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และหมู่คณะ
 
2.  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม
 
3.  ซื่อสัตย์  สุจริต
 
4.  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้
 
5.  ประหยัดเรียบง่าย  พอดีพอเพียง
 
6.  มีความสุข  ปลอดสารเสพติด
 
7.  มีวัฒนธรรม  รักความเป็นไทย
 
8.  มีจิตสาธารณะ
 
กิจกรรมพิเศษเเละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
1.  คอมพิวเตอร์
 
2.  ดนตรีสากล
 
3.  ดนตรีพื้นเมือง
 
4.  อังกะลุง
 
5.  นาฏศิลป์ , การละคร
 
6.  ธรรมศึกษา
 
7.  ภาษาอังกฤษ  , ภาษาจีน  เพื่อการสื่อสาร
 
8.  กิจกรรมชมรมตามความถนัด  และความสนใจ
 
9.  กิจกรรมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย / ไทยล้านนา
 
10. ชมรมบ้านสี  และครูที่ปรึกษา
 
11. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี – นกน้อย