หน้าแรก > หลักสูตรการสอน

     โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความต้องการของสังคม  ชุมชน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบบูรณาการ ทั้งทักษะชีวิต และสาระการเรียนรู้ โดยองค์รวมผ่านการเล่นกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อพัฒนาเด็กทุกด้านอย่างสมดุล
     โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ชุมชน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์  คนดีมีศีลธรรม  การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  ความเป็นผู้นำผู้ตาม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสติปัญญา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์สาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ
 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (สังคมศึกษาประวัติศาสตร์)

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์)

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 


 
 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และหมู่คณะ

2.  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม

3.  ซื่อสัตย์  สุจริต

4.  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้

5.  ประหยัดเรียบง่าย  พอดีพอเพียง

6.  มีความสุข  ปลอดสารเสพติด

7.  มีวัฒนธรรม  รักความเป็นไทย

8.  มีจิตสาธารณะ