หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
          ขณะนี้สถานการณ์โควิด19  เริ่มคลี่คลายถึงจะมีข่าวการแพร่ระบาดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รุนแรงเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ระบาดง่ายแต่รักษาได้ตามอาการ   กักตัวอยู่ที่บ้าน    รับประทานยา   พักผ่อนให้เพียงพอ    ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในระยะเวลาที่เหมาะสม
          โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเผชิญกับโควิด 19    การตรวจ  ATK  การสำรวจความเสี่ยงประจำสัปดาห์  การแจ้งข่าวทางไลน์ห้องเรียนเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ที่ทำให้โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญสามารถเปิดเรียน   On Site   นักเรียนมาเรียนตามปกติ  ถึงแม้ว่าบางห้องเรียนอาจจะมีผู้ป่วยยืนยัน  แต่เราก็บริหารจัดการตามแผนเผชิญเหตุ  ไม่มีการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนแต่อย่างใด
          เดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 ในสัปดาห์แรกคุณครูจะติดตามงานของนักเรียน สอบภาคปฏิบัติและสัปดาห์ที่สองตั้งแต่ 7 มี.ค. – 11 มี.ค.  2565    เป็นช่วงของการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ต่อจากนั้นคุณครูจะประมวลผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เตรียมการรายงานผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และเริ่มเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ทุกชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 29 เมษายน 2565  ทางโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการเรียนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 7 มีนาคม  2565 ทางไลน์ห้องเรียน พร้อมกับข่าวสารฉบับนี้ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  และพฤษภาคม 2565 เพื่อผู้ปกครองจะได้วางแผนงานสำหรับครอบครัว ในภาคฤดูร้อนนี้    โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 16 พฤษภาคม  2565คาดหวังว่าในปีการศึกษา 2565  ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนมีนาคม - เมษายน – พฤษภาคม 2565
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
4  มี.ค. 65 การประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ - คณะครูชั้น ป.1
- นักเรียนชั้น ป.1
- ทีมวิชาการธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
7 – 11 มี.ค. 65 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2564 - นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกชั้นเรียน
-  คณะครูระดับประถมศึกษาทุกคน
-  ทีมวิชาการธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
 
 
 
11  มี.ค. 65
นักเรียนทุกคนแลกรางวัลความดี - นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
-  ครูประจำชั้นทุกคน
- ทีมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   ธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
พิธีจบหลักสูตร ระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 “วันชื่นชมยินดี” - นักเรียนชั้น อ.3 , ป.6
-  คณะครูชั้น อ.3,ป.6
- ทีมกิจการนักเรียน
 
13  มี.ค. 65 งานเปิดบ้าน “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” ออนไลน์
ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 
-  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
-  ทีม ICT ธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
14  มี.ค. 65 การประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ - คณะครูชั้น ป.3
- นักเรียนชั้น ป.3
- ทีมวิชาการธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
14 – 18 มี.ค. 65 การประมวลผลการเรียนนักเรียนทุกชั้นเรียน - คณะครูทุกคน  
21 มี.ค. –
29 เม.ย. 65
การสอนและกิจกรรมภาคฤดูร้อน - คณะครูทุกคน  
27 มี.ค. 65 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - คณะครูชั้น ป.6
- ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6
 
28 มี.ค. 65 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  (ครั้งที่ 1)
**สำหรับนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น
- คณะครูฝ่ายบริการ
- ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคน
 
2 – 3 เม.ย. 65 รายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาทุกชั้นเรียน - คณะครูทุกคน
- ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน (ครั้งที่ 2)
11 -15 เม.ย. 65 หยุดสงกรานต์    
1 – 2 พ.ค. 65 จำหน่ายหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน
จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน (ครั้งที่ 3)
** สำหรับนักเรียนทุกคน**
- คณะครูทุกคน