หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                        ในทุกปี  เดือนกุมภาพันธ์  จะเป็นเดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนประจำปี  ต้นเดือนมีนาคมก็จะสอบวัดผลประจำปี  และปิดภาคเรียนปลายปีตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป  แต่ในปีการศึกษา  2563  นี้  ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสถานการณ์ฯ  คือ กำหนดการวัดผลประจำปี  ปลายเดือนมีนาคม  2564  และจะปิดภาคเรียนในต้นเดือนเมษายน  2564   กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา  2564  วันที่  17  พฤษภาคม  2564  (ถ้าโควิดไม่แพร่ระบาดในเชียงใหม่อีกระลอกหนึ่ง)
 
                        จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทางโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ แต่ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะยืดหยุ่นปรับกระบวนการบริหารจัดการเพื่อคงมาตรฐานตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  ให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรี “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
 
                        กิจกรรมเสริมพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 - ป.6 ซึ่งจะต้องฝึกทักษะวิชาลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  ลักษณะค่ายพักแรมเป็นเวลา  3  วัน  2  คืน  วันที่  17 – 19  กุมภาพันธ์  2564  โดยกำหนดให้พักแรมภายในบริเวณโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  ซึ่งในปีนี้มีความจำเป็นที่จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองงดการเยี่ยมค่าย  และงดเข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  สำหรับฐานกิจกรรมจะมีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเน้นการปฏิบัติจริงและทักษะชีวิต  สำหรับค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 - ป.3  จัดลักษณะ Day Camp (ไม่พักค้างแรม) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการฝึกปฏิบัติจริง กฎระเบียบ วินัย ของลูกเสือ  ทักษะชีวิตเหมาะสมแก่วัย
 
                        การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของชั้นเรียนต่าง ๆ  เริ่มมีความชัดเจนขึ้น เมื่อสถานการณ์โควิด 19 ในเชียงใหม่คลี่คลาย หลายชั้นเรียนได้วางแผนการดำเนินงาน  และขออนุมัติโครงการไปเรียนรู้นอกสถานที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมนี้  ต่อจากนั้นก็จะเตรียมการนำเสนอผลงานทางวิชาการประจำปี  การวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายปีการศึกษา  2563 สำหรับงานรื่นเริงประจำปีคงต้องงดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามมิให้จัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนจำนวนมาก
 
                        ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ - ส่ง นักเรียนให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  ตอนเช้าส่งนักเรียนก่อนเวลา 07.45 น.  ตอนเลิกเรียน นักเรียนอนุบาลรับเวลา 15.30 น.  เป็นต้นไป  ระดับประถมศึกษา  16.00 น. เป็นต้นไป  และปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดการรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด  โปรดให้อภัยและแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน  ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ที่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564  สำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1  จะจัดสอบวัดผลพื้นฐานในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2564  นักเรียนใหม่ระดับอนุบาล  1  รับจำนวนจำกัด  25  คน
 
ด้วยความปรารถนาดี

(นางพรรณี    สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน    เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
6  ก.พ.  64 งานสอนเพื่อทบทวนบทเรียน  และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และสอบ  O–NET โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.)   - นักเรียนชั้น  ป.6
- คณะครูชั้น  ป.6
 
12  ก.พ.  64 ปิดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
13  ก.พ.  64 งานสอนเพื่อทบทวนบทเรียน  และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และสอบ  O–NET  
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.)  
- นักเรียนชั้น  ป.6
- คณะครูชั้น  ป.6
 
เวลา  14.00 – 15.00  น.
- ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  6
- รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
- เตรียมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- คณะครูชั้น  ป.6
- ผู้ปกครองชั้น  ป.6
 
16  ก.พ.   64 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โคคูนฟาร์ม  อ.สันกำแพง   จ.เชียงใหม่  
-  การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
-  การทำไข่เค็มจากใบหม่อน
-  การปลูกผักอินทรีย์
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
-  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3
   และคณะ
 
17 – 19
ก.พ.  64
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
ณ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
-  นักเรียนชั้น  ป.4 - ป.6
-  คณะครูลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
 
20  ก.พ.  64 งานสอนเพื่อทบทวนบทเรียน  และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และสอบ  O–NET  
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.)  
- นักเรียนชั้น  ป.6
- คณะครูชั้น  ป.6
 
21  ก.พ.  64 การวัดผลความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่
ระดับ อ.2 , อ.3  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1
- ครูระดับชั้นอนุบาล
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1
 
24  ก.พ.  64 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง (Day Camp) -  นักเรียนชั้น  ป.1 - ป.3
-  คณะครูลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง
 
25  ก.พ.  64 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  เรื่อง  “ดวงดาว” 
ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
-  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5
   และคณะ
 
26  ก.พ.  64 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน   
วันมาฆบูชา    ณ  พุทธสถานเชียงใหม่
- ครูชัญญาพร
- ตัวแทนนักเรียนระดับ  ป.5 
  จำนวน  10  คน
 
พิธีมอบเกียรติคุณบัตรแก่นักเรียนและเยาวชน  
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ณ  พุทธสถานเชียงใหม่
- เด็กหญิงพัชญ์ชิสา     พิมุน
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
- ครูชัญญาพร
 
26  ก.พ.  64 ปิดวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
27  ก.พ.  64 งานสอนเพื่อทบทวนบทเรียน  และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และสอบ  O–NET 
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
- นักเรียนชั้น  ป.6
- คณะครูชั้น  ป.6