หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                        เดือนสิงหาคมนี้  เป็นเดือนแห่งความหวังที่คาดว่าคณะกรรมการ ศบค. และกระทรวงศึกษาธิการ จะประชุมและมีข้อตกลงร่วมกันในการให้นักเรียนทุกคนกลับคืนสู่การเรียนปกติในโรงเรียน  100 %   ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง   ทำให้คุณครูมีพลังความอดทนในการพัฒนานักเรียนหลากหลายรูปแบบ  ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
 
                        วันที่  12  สิงหาคม  เป็นวันแม่แห่งชาติที่ทุกคนจะต้องรำลึกถึงพระคุณของแม่  และปฏิบัติต่อแม่เพื่อแสดงถึงความรัก เคารพ และกตเวทิตาคุณ  ในสัปดาห์ที่  2  ของเดือนสิงหาคม  คุณครูจะสร้างความตระหนัก และปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันแม่  โดยบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและฝึกปฏิบัติ  สู่การปฏิบัติจริง
 
                        ขอเรียนผู้ปกครองว่าในปีการศึกษา 2563 การเปิด ปิดเรียนจะต่างจากทุกปี คือ  ภาคเรียนที่  1  จะปิดเรียนต้นเดือนพฤศจิกายน  2563  สำหรับภาคเรียนที่  2   จะเริ่มเปิดเรียนในวันที่  1  ธันวาคม  2563  การวัดผลระหว่างภาค และปลายภาคยังคงเป็นไปตามปกติ
 
                        ข่าวสารและปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ปกครองควรติดตาม ข้อมูลต่าง ๆ จะทำให้การวางแผนงานของครอบครัว และแผนงานส่วนตัวนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์  เราจะร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ฉลาด เก่ง วิเคราะห์  และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  มีความสามารถทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  อารมณ์ดี  มีสุนทรียภาพเพื่อการดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  และประสบความสำเร็จในชีวิต
 
 
 
 
ด้วยความปรารถนาดี

 
(นางพรรณี    สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนสิงหาคม  2563
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
4  ส.ค. 63 การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  ป.3/1  วัดสว่างบรรเทิง
                    ป.3/2  วัดดอนแก้ว
ครูสุภารัตน์        อุทธิยา
ครูภาวิตา          รุ่งรักษา
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน 
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 13.00 น.  ป.3/3  วัดบุปผาราม ครูรัตนา            ธิรังษี
11  ส.ค.  63 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
 
คณะครูและนักเรียนทุกคน
 
 
 
12  ส.ค.  63 ปิดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
18 ส.ค. 63 การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  อ.1/1  วัดหัวดงสามัคคีธรรม
                    อ.1/2  วัดทรายมูล
ครูสุมิตรา       จันสองจัน
ครูมณฑิรา       รังษี
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน 
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
15  ส.ค. 63
 
อบรมเชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ  O-NET  ณ ห้องประชุม สวรรคโลก  โรงแรมคุ้มภูคำ
โดย  คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
       การศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ดร.กิรินท์         อมรเวช
ครูเกษศิรินทร์    เหมือนศิริ
ครูชัญญาพร      คุ้มหน่อแนว
ครูรัตนา           ธิรังษี
ครูนุสรา           กิ่งเพชรรัตน์
 
15 – 16
ส.ค.  63
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ตามวัยอย่างเหมาะสม ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ
โดย  คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
       การศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ครูดาราวรรณ     ประพิศ
ครูทิพย์สุคนธ์      ทาคำ
ครูเหมพรรณ      สีสัน
 
22  ส.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP)
ณ ห้องประชุมดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โดย  คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
       การศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ครูเกษศิรินทร์     เหมือนศิริ
ครูนัฐพงศ์          เหมือนศิริ
ครูวีรชัย            บุญเทพ
ครูสภารัตน์        อุทธิยา
 
26 ส.ค. 63 การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  อ.2/1  วัดดวงดี
                       อ.2/2  วัดกุมภประดิษฐ์         
ครูบัวหอม       เทียนกันเทศ
ครูดาราวรรณ   ประพิศ
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน 
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
26 – 28
ส.ค.  63
โครงการ “เด็กไทยฟันสะอาดแข็งเรง”
โดย  คณะทันตแพทย์  โรงพยาบาลดารารัศมี
- คณะครูระดับชั้นอนุบาล
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล