หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

<div center;"=""> แจ้งเรื่อง การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ปีการศึกษา 2563
ระดับปฐมวัย – ระดับประถมศึกษา  
       กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนจะเป็นช่วงเวลา ให้ผู้ปกครองแจ้งความจำนงทางโทรศัพท์ของโรงเรียน โทร 053 – 297206, 053 – 299891 มีรายละเอียดดังนี้
 
            วันที่ 11 มิถุนายน 63
1.     เวลา 09.30 – 10.30 น.         นักเรียนระดับอนุบาลศึกษา                                  30 คน
2.     เวลา 10.30 – 12.00 น.         นักเรียนระดับอนุบาลศึกษา                                  30 คน
3.     เวลา 13.00 – 14.30 น.         นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3             30 คน
4.     เวลา 14.30 – 15.30 น         นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3              30 คน

           วันที่ 12 มิถุนายน 63
1.     เวลา 09.30 – 10.30 น.         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                              30 คน
2.     เวลา 10.30 – 12.00 น.         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                              30 คน
3.     เวลา 13.00 – 14.30 น.         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                              30 คน
4.     เวลา 14.30 – 15.30 น.         รอบตกหล่น นักเรียนประมาณ 30 คน
 
ขั้นตอนการซื้อเครื่องแบบนักเรียน
1.     ผู้ปกครองและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย
2.     จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
3.     ลงชื่อผู้ใช้บริการ รับบัตรคิว
4.     นั่งรอตามคิว โดยเว้นระยะห่าง 1 – 2 คน
5.     จุดวัดตัว และรายละเอียดการสั่งชุด (ไม่มีการลองเครื่องแต่งกาย)
6.     จุดชำระเงิน ณ จุดชำระเงิน