หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั้น
                      โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่1/2563 ดังนี้
1.     โดยผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้โดยการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     สาขา แม่ริม ชื่อบัญชี โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เลขที่บัญชี 367-1-18924-3
1.1         ผู้ปกครองส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางข้อความเพจ Facebook โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 
หรือทางไลน์ @teerawatschool (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) พร้อมระบุ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 และแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
1.2         ทางโรงเรียนจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ปกครองต่อไป
2.     ผู้ปกครองสามารถชำระเงินด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ การเงิน ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
3.     หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อธุรการ โทร 053-297206 , 053-299891
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2563
 

ลงชื่อ..........................................................
(นางพรรณี     สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
 
    รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, ข้อความ, สีดำ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ   กล่องข้อความ: สแกน  QR CODE  Line id: @teerawatschool