หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือนธันวาคม  2562
ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   ข่าวสารประจำเดือนธันวาคม   ออกช้ากว่ากำหนด   เนื่องจากมีงานและกิจกรรม   เริ่มจาก“วันพ่อแห่งชาติ” ที่ทุกคนให้ความสำคัญเริ่มจากการถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช  บรมนาถบพิตร  “พ่อในดวงใจ  ของคนไทยทุกคน” ดำเนินการโดยคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน คุณครูทุกคนได้รณรงค์ให้เด็ก ๆ แสดงกตเวทิตาคุณต่อพ่อหลากหลายกิจกรรม  อาทิ  การทำบัตรอวยพร  การเขียนบทความ  การแต่งบทร้อยกรอง ฯลฯ  ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระได้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนตลอดสัปดาห์
 
                   ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและเข้าร่วมงานกีฬาสีสัมพันธ์ “ธีระวัธน์ -บำเพ็ญ”  ครั้งที่ 15  งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเข้มแข็งของคณะกรรมการผู้ปกครองที่ร่วมวางแผนการทำงานกับคณะครู  ที่มีความสามารถ  ความสามัคคีของหมู่คณะ  การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง  คือ  ภาพลักษณ์  ของผู้ปกครอง  คณะครู    และบุคลากรธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
                   วันที่  27  ธันวาคม  2562  เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลปีใหม่คณะครูทุกห้องเรียนจัดให้มีการแลกของขวัญ และทุกกลุ่มสีจัดงานรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยเน้นกระบวนการกลุ่มสี  เรียนรู้เรื่อง  มารยาททางสังคม ความสามัคคี และภาวะผู้นำ  ผู้ตาม  เป็นโอกาสให้นักเรียนแต่งกายตามสบาย ที่นักเรียนทุกคนจะได้คิดสร้างสรรค์การแต่งกายด้วยตนเอง
 
                   โรงเรียนจะปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคม เปิดเรียนวันที่  2  มกราคม  2563  เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมก็จะถึงเวลาการสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่   2   สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ขอความกรุณาผู้ปกครองติดตามตรวจสอบเด็กในความปกครองของท่าน  เรื่อง การทำงาน ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  ในส่วนของคุณครูก็พยายามอย่างยิ่งที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีผลพัฒนาที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6    ที่จะต้องสอบวัดผลโดยใช้ข้อสอบระดับประเทศ   และเตรียมตัวในการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ต่อไป
 
ด้วยความปรารถนาดี
 (นางพรรณี    สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เดือนธันวาคม  2562
.

วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
5  ธ.ค.  62 ปิดเรียนวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช  บรมนาถบพิตร  , วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
7  ธ.ค.  62 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
-  นักเรียนชั้น ป.6
-  ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
8  ธ.ค.  62 งานกีฬาสีสัมพันธ์  “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” ครั้งที่  15  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  นักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
 
10  ธ.ค. 62 ปิดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร  จังหวัดเชียงใหม่
โดย   ยุวพุทธิกสมาคม  เชียงใหม่
-  ครูชัญญาพร
-  ครูมานพ
-  ตัวแทนนักเรียน ป.6 
   จำนวน 10 คน
 
12  ธ.ค.  62 อบรม  “สื่อการสอนศิลปะและเทคนิคการวาดสีน้ำ”
โดย บริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทรด  จำกัด
ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่
-  ครูพีระพร
-  ครูเสกสรรค์
 
14  ธ.ค.  62 อบรม “ มองโลก  มองคน  สู่ยุคการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบการศึกษาในศตวรรษที่  21  “
โดย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ณ   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
-  ครูชัญญาพร
-  ครูวีรชัย
-  ครูรัตนา
-  ครูกรรณิกา
-  ครูมณีรัตน์
 
อบรม  “การตีความบทเรียนและใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่าง ๆ ที่ จำเป็นในยุคโลกาภิวัฒน์ดิจิทัล” โดย  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ณ  โรงแรมเชียงใหม่   แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่
-  ครูพิธาน
-  ครูวศิน
-  ครูDaro
 
งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
อบรม “กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่  21” 
โดย  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  
ณ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
  ครูประกาพันธ์  , ครูจารุวรณ
  ครูสุวาริน        , ครูสะอาด
  ครูสุภารัตน์      , ครูภาวิตา
  ครูเบญจวรรณ  , ครูพัชราภรณ์
  ครูโสรชา         , ครูสมพร
  ครูเสกสรรค์
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
15  ธ.ค.  62 อบรม  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
- ครูบังอร       ,  ครูเหมพรรณ
  ครูมณฑิรา    ,  ครูสุมิตรา
  ครูบัวหอม
 
อบรมวิชาการ  Maximizing  Student Engagement  2019 
โดย  บริษัท  โททอล เอ็ดดูเคชั่น  โซลูชั่น  จำกัด
ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด    จังหวัดเชียงใหม่
- ครูพิธาน
- ครูฤชานนท์
- ครูวศิน
 
 
21  ธ.ค.  62 อบรม  “การจัดทำแหล่งเรียนรู้  Online  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน”
โดย  กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน  ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  จังหวัดเชียงใหม่
-  ครูทิวากร
-  ครูภาคย์พรหม
 
งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
-  นักเรียนชั้น ป.6
-  ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
25  ธ.ค.  62 กิจกรรมวันคริสต์มาส  -  นักเรียนระดับประถมศึกษา
-  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
เชิญชวนแต่งกาย
ด้วยชุดสีแดง
27  ธ.ค.  62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ -  นักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
-  เตรียมของขวัญ
   คนละ 1 ชิ้น  มูลค่า
   อย่างต่ำ  50  บาท
-  งดสวมชุดนักเรียน
    แต่งกายชุดสวยงาม
    สุภาพ
28 -31 ธ.ค. 62
 และ 1 ม.ค. 63
ปิดเรียนวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
2 – 10
ม.ค.  63
วัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2  (ภาคปฏิบัติ) -  นักเรียนระดับประถมศึกษา  
13 – 15
ม.ค.  63
วัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2  (ภาคทฤษฎี) -  นักเรียนระดับประถมศึกษา