หน้าแรก > กิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีเป็นการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตในการเข้าค่ายพักแรม  ของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6   โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  พักแรม  2  คืน  3  วัน  ภายในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญและออกไปเรียนรู้นอกสถานที่