หน้าแรก > กิจกรรม

เปิดบ้านคุณธรรม ปีะจำปีการศึกษา 2559
30 กันยายน 2559 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ได้เห็นความสำคัญของนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย เเละกตัญญูรู้คุณ จึงจัดงานเปิดบ้านคุณธรรม "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ประจำปีการศึกษา 2559