หน้าแรก > กิจกรรม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจ การลูกเสือไทยขี้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวัน ที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของกองลูกเสือ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อประกาศ ความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริงพิธีสวนสนาม ณ โรงเรียนเเม่ริมวิทยาคม ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6