หน้าแรก > กิจกรรม

การเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ
            
         วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จำนวน 64 คน ได้เข้าร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะงานสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557  ณ  พุทธสถาน  จังหวัดเชียงใหม่  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณดีเด่น “ โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมดีเยี่ยม ” โดยศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี