หน้าแรก > กิจกรรม

การเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach
เด็กๆชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจทำโครงการ และเด็กๆก็เลือกที่จะเรียนรู้เรื่อง ขนมครก