หน้าแรก > กิจกรรม

เปิดบ้านคุณธรรม 63
งานเปิดบ้านคุณธรรม “ธีระวัธน์บำเพ็ญ “ปีการศึกษา 2563 ณ วิหารหลวงวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้านอารมณ์ จึงได้จัดทำหลักสูตรและกระบวนการพัฒนานักเรียนบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มเนื้อหาสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการติดตาม ประเมินผล โดยครูผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
และยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม นักเรียนที่ผ่านการประเมินธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก รวมจำนวน 176 คน โดยได้รับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) มอบให้พระมหาวรพงษ์ วรวังโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เจ้าคณะ ต.ริมใต้ (ธรรมยุต) เป็นผู้มอบเกียรติบัตร สำหรับการแสดงผลงานด้านคุณธรรม การเรียนรู้คุณธรรมผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการกลุ่มสี มี 6 ฐาน ประกอบด้วยฐานมารยาทชาวพุทธ ฐานสวดมนต์ ฐานบรรยายธรรมะ ฐานปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ฐานเกมธรรมะรับข้อคิด ฐานโครงงานคุณธรรม