หน้าแรก > กิจกรรม

อ.2 ทัศนศึกษาทางรถไฟ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่
ทางรถไฟ จากเชียงใหม่-ลำพูน และวัดหริภุญชัย 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563