หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
                     
                        ในเดือนพฤษภาคม  2564  เป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา  2564  ได้แก่  เครื่องแต่งกายที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้ร้านสุทธิพรมาบริการนอกสถานที่  และขณะนี้ร้านสุทธิพรได้ส่งชุดต่าง ๆ มาที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ผู้ปกครองติดต่อรับชุดที่คุณครูกรรณิกา  โทร.  053-297206   053-299891  ในวันเวลาราชการ  ต่อจากนี้ผู้ปกครองที่ต้องการซื้อเครื่องแต่งกายโปรดติดต่อร้านสุทธิพรด้วยตนเอง
 
                        การจำหน่ายหนังสือเรียนระยะเวลาดำเนินการ  1 – 14  พฤษภาคม  ได้เสร็จสิ้นแล้วได้สำหรับผู้ปกครองที่ค้างรับหนังสือ หรือยังไม่ได้ซื้อหนังสือโปรดติดต่อ  ครูมณีรัตน์ (การ์ด)  โทร  053 – 297206 , 053 – 299891 ขอเรียนว่าการสอนออนไลน์ทั้งระดับปฐมวัย(อนุบาล)และประถมศึกษา  จะเริ่มขึ้นในวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 ระดับประถมศึกษามีความจำเป็นในการใช้หนังสือและแบบฝึกหัด  ฝ่าย ICT ได้แจ้งรหัสผ่านการเข้าเรียนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว
 
                        ประกาศการเปิดเรียนฉบับล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดให้เปิดเรียน  ในวันที่  14  มิถุนายน  2564  ทำให้การเตรียมการที่จะเปิดเรียนในวันที่  1  มิถุนายน  ต้องเลื่อนออกไป  เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และให้ความร่วมมือกับสังคม ขอเรียนว่าโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ได้รับการรับรองสถานประกอบการศึกษาปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 จากกรมอนามัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในวันอาทิตย์ที่23 พฤษภาคม  นี้   คณะครู  บุคลากร  และพนักงานบริการของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด  เข็มที่  1  ณ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกมัธยม  โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิงค์
 
                        การสอนออนไลน์ เป็นวิถีการเรียนรู้แนวใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสถานการณ์  ซึ่งทางโรงเรียนได้เริ่มสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  2564  และขยายเวลาไปจนถึงวันที่  10  มิถุนายน  2564
 
การสอนออนไลน์สไตล์ธีระวัธน์บำเพ็ญ  เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่จะต้องปรับเปลี่ยน ประกอบการ
สร้างวินัยความรับผิดชอบ  ความอดทนของนักเรียนที่จะเรียนรู้  ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือ กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ  อยากเรียนรู้และทำงานตามที่ครูมอบหมายให้สำเร็จ
 
                        การเตรียมตัวสำหรับเปิดเรียนในวันที่  14  มิถุนายน  2564  เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องระมัดระวังตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สำหรับคุณครูและบุคลากรธีระวัธน์บำเพ็ญทุกท่านจะกักบริเวณตนเอง 14  วัน ก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และเด็ก ๆ ได้ดูแลตัวเองไม่เดินทางออกนอกจังหวัด หรือไปในบริเวณสถานที่มีความเสี่ย และใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง เพื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตร่วมกัน “ครอบครัวธีระวัธน์บำเพ็ญ”
 
                        
 
 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้จัดเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร  เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน  ที่นั่งโรงอาหาร ฯลฯ  ทำให้โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  มีความจำเป็นที่จะปรับแผนการบริหารจัดการโรงเรียนดังนี้
1.     การบริหารจัดการชั้นเรียน  
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  เปิดสอนตามปกติทุกชั้นเรียน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่  14 มิถุนายน 
2564  เป็นต้นไป
-        ระดับปฐมวัย            :  ชั้นอนุบาล  2  ขยายห้องเรียน  เป็น  3  ห้องเรียน
:  ชั้นอนุบาล  3  ขยายห้องเรียน  เป็น  3  ห้องเรียน
-        ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 4  ขยายห้องเรียน  เป็น  4  ห้องเรียน
     
ขอเรียนว่าการขยายห้องเรียนเป็นการชั่วคราวเท่านั้น นักเรียนยังคงรายชื่อในห้องเรียนปกติตามที่
ครูประจำชั้นได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 เข้าสู่ภาวะปกติ นักเรียนก็จะกลับห้องเรียนปกติ
2.     การคืนค่าธรรมเนียมการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งงดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน จึงไม่สามารถเปิดเรียน
พิเศษภาคฤดูร้อน  ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนยินดีคืนค่าธรรมเนียมการเรียนพิเศษ  โดยทำเป็นใบฝากเงินเพื่อผู้ปกครองจะใช้แทนเงินสดในการชำระค่าธรรมเนียมอื่น  โปรดรอการประสานงานจากฝ่ายการเงินเพื่อดำเนินการต่อไป
3.     กระเป๋านักเรียนและชุดกีฬา
กระเป๋านักเรียนและชุดกีฬา   สำหรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย  (เตรียมอนุบาล -  อนุบาล  3)  
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ทางโรงเรียนจะมอบให้นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน  สำหรับนักเรียนใหม่ชั้นอื่น ๆ 
และนักเรียนทั่วไป  โปรดติดต่อฝ่ายธุรการ
4.     นักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3  แต่ละห้องเรียนจะมีกระดุมสีสัญลักษณ์ประจำห้องเรียน  ที่จะติดกระดุม
บนปกเสื้อด้านขวา  เสื้อกีฬาปักด้านบนโลโก้โรงเรียน  เสื้อพื้นเมือง(วันศุกร์)ปักบนอกเสื้อด้านขวา  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองติดต่อรับกระดุมที่ห้องธุรการ
5.     โปรดศึกษาแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19  ที่แนบมาพร้อมกับข่าวสารฉบับนี้
 
ในนามโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  ขอส่งกำลังใจมายังทุกท่านให้มีความอดทน ดำรงชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ  
ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหา แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์  ครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
ด้วยความปรารถนาดี

(นางพรรณี    สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ