หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                        โดยปกติเมื่อถึงเดือนตุลาคม ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ตื่นเต้น ดีใจ ที่โรงเรียนจะปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 แต่ในปีนี้โรงเรียนจะเปิดเรียนต่อไปอีก 1 เดือน และจะปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
 
                        ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง COVID – 19 เด็ก ๆ ทุกคนมีสุขภาพดี      ร่าเริง และรับผิดชอบตัวเองในการปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน ทำให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง
 
                        ในช่วงฤดูฝนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก คุณครูรณรงค์ให้นักเรียนคว่ำภาชนะต่าง ๆ มิให้น้ำขัง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของยุง เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และขยายไปถึงการเฝ้าระวังที่บ้าน สำหรับโรคมือเท้าปาก เด็ก ๆ ก็จะเรียนรู้การป้องกันโดยการล้างมือบ่อย ๆ รักษาร่างกาย สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด  การทำความสะอาดของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การทำความสะอาดเป็นสิ่งที่คุณครูสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ
 
                        ข่าวเด่น ข่าวดังในช่วงนี้ได้แก่ข่าวเกี่ยวกับครูทำร้ายเด็ก สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ปกครอง และสร้างความไม่สบายใจให้กับครู ขอเรียนว่าครูโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญทุกคน มีสุขภาพจิตดี ทางโรงเรียนใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครู มีการพูดคุย วิเคราะห์ปัญหา ร่วมมือกันพัฒนาและแก้ปัญหา ทางโรงเรียนยินดี รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ ถ้าได้พูดคุยกันอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ
                        
                        ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมจะมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ในช่วงนี้คุณครูจะเร่งรัดนักเรียนติดตามงานที่ครูมอบหมาย ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือเด็กในความปกครองด้วย เพราะการเก็บคะแนนระหว่างเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล ประเมินผลด้วย
 
                        สุดท้ายนี้ขอส่งความปรารถนาดีและเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่าน ในการฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติ และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างเรียบง่าย ตามบริบทของวิถีชีวิตชาวเหนือ ความอยู่เย็นเป็นสุขก็คงไม่ยากเกินไปที่เราจะแสวงหา
 
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
(นางพรรณี  สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ