หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
ข่าวความเคลื่อนไหวเรื่อง COVID 19  ทำให้เราต้องรักษามาตรฐาน  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน   เด็ก ๆ คุ้นชินกับการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ   และเว้นระยะห่างพูด
คุยกัน เฉพาะที่จำเป็นการปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่ ( NEW  NORMAL ) ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงเกิดประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เด็ก ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นปกติ และปลอดภัย
 
                        ภายในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่น  ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  พี่ดูแลน้องและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้  จะหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญที่มีลักษณะโดดเด่นที่จะปรากฏชัดเจน  เมื่อนักเรียนเรียนต่อในระดับ
สูงขึ้นไปและส่งผลถึงความสำเร็จในการดำรงชีวิตในอนาคต
 
                        การพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับประถมศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครบทุกด้าน   เพราะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจ  สติปัญญา สำหรับชั้นอนุบาล
จึงมีความสำคัญที่คณะครูระดับอนุบาลได้จัดทำแผนประสบการณ์อย่างครบถ้วนและเหมาะสมแก่วัยท่านผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าทางช่องไลน์ของห้องเรียนที่คุณครูจะรายงานให้ทราบทุกสัปดาห์
 
                        การพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาในส่วนของงานวิชาการ ได้ปรับแผนการเรียนการสอนให้เข้มขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ   นอกจากจะมีครูไทยที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษสอนประจำ   แล้วยังมีครูภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศที่มีทักษะในด้านการสื่อสารเป็นครูประจำการ  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง   และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   และภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ในช่วงแรกเด็ก ๆ อาจจะยังไม่คุ้นเคยและไม่มั่นใจ ทางบ้านและทางโรงเรียนควรช่วยกันให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ อีกสักระยะหนึ่งทุกอย่างก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ  ทั้งนี้ผู้ปกครองควรส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เช่น 
แท็บเล๊ต (Tablet)  คอมพิวเตอร์ (Computer)  หรือมือถือ  (Smart Phone)  
                        
                        โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ   ได้รับการคัดเลือกจาก  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   ให้เป็นโรงเรียน   SMT  คือ โรงเรียนที่ สสวท. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาด้านเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  สู่ความเป็นเลิศ  โดยพัฒนาทั้งระบบ  ผู้อำนวยการ  ครู  และนักเรียน  ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
                        กิจกรรมเด่นประจำเดือนกันยายน คือ งานเปิดบ้านคุณธรรม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก 
พระราชวิสุทธิญาณ  เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน – แม่ฮ่องสอน  (ธรรมยุต)  โปรดเมตตาให้นักเรียนทุกคน เข้าเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ณ วัดป่าดาราภิรมย์  ในการจัดกิจกรรมจะมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  และกิจกรรมตามฐาน เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทชาวพุทธ  และการดำรงตนเป็นคนดีของสังคม คณะสงฆ์วัดป่าดาราภิรมย์  จำนวน 22 รูป  โปรดเมตตาเป็นพระวิทยากรร่วมกับคณะครูธีระวัธน์บำเพ็ญ โดยใช้สถานที่ทุกส่วนของวัดเปรียบเสมือนโรงเรียนของนักเรียน  
 
 
 
กำหนดการจัดงานเปิดบ้านคุณธรรมในวันพฤหัสบดี  ที่  24  กันยายน  2563  ขอความกรุณาปฏิบัติดังนี้
1.     การแต่งกาย            วันพฤหัสบดี  ที่  24  กันยายน  2563  ทุกชั้นเรียนสวมชุดพื้นเมือง
วันศุกร์  ที่  25  กันยายน  2563   สวมชุดนักเรียนปกติและเปิดเรียนตามปกติ
2.     การส่งนักเรียน         ระดับประถมศึกษา  ส่งนักเรียน ณ  วัดป่าดาราภิรมย์  
ประตูด้านหน้า  (ประตูรูปปั้นสิงห์)
ระดับอนุบาลศึกษา  ส่งนักเรียน ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  คณะครูจะพานักเรียนเดินทางไปวัดป่าดาราภิรมย์โดยรถโรงเรียน  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลทุกท่านเตรียมกรวยดอกไม้  ธูปเทียน 
เพื่อให้เด็ก ๆ นำไปปฏิบัติศาสนกิจ  ณ  วัดป่าดาราภิรมย์
3.     การรับนักเรียน        รับนักเรียนทุกชั้นเรียนตามปกติ  เวลา  16.00 น.  ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เป็นเยาวชนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
ในวันเยาวชนแห่งชาติ  
                                    ระดับอนุบาลศึกษา
- เด็กหญิงศุภิสรา           ชุ่มอุ่น
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3
-  เด็กชายพิมลศักดิ์         สุริโย
ระดับประถมศึกษาปีที่  4 – 6
                                                -  เด็กหญิงกรกนก           กัลมาพิจิตร
 
ข่าวสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 เกี่ยวกับการสมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  1  ขณะนี้ทราบว่าหลาย ๆ โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนจะเริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ว  ขอความร่วมมือทุกท่านทั้งคุณครู   ผู้ปกครอง  โปรดติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด  และบอกต่อไปยังทุก ๆ ท่าน  โดยทั่วถึงกัน
 
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
(นางพรรณี  สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนกันยายน  2563
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 – 3 ก.ย. 63 การวัดผลระหว่างภาคเรียนที่  1 ระดับประถมศึกษา คณะครูและนักเรียนทุกคน  
2  ก.ย.  63 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  อ.3/1  วัดสันโป่ง
 
ครูบังอร        และนักเรียน อ.3/1
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  09.00  น.  อ.3/2  วัดสมเด็จอาสภวัน ครูทิพย์สุคนธ์  และนักเรียน อ.3/2
เวลา  13.30  น.  ป.5/2  วัดดอนชัย ครูณภัทชา     และนักเรียน ป.5/2
เวลา  13.30  น.  ป.5/3  วัดรัตนาราม ครูเกษศิรินทร์ และนักเรียน ป.5/3
4 – 7 ก.ย.  63  หยุดชดเชยพิเศษวันสงกรานต์
10  ก.ย.  63 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  ป.6/1  วัดดาราภิมุข
 
ครูพัชราภรณ์  และนักเรียน ป.6/1
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  09.00  น.  ป.6/2  สำนักสงฆ์วิเวก ครูชัญญาพร  และนักเรียน ป.6/2
เวลา  09.00  น.  ป.6/3  วัดศรีบุญเรือง ครูเจนจิรา    และนักเรียน ป.6/3
11  ก.ย.  63 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม  จังหวัดเชียงใหม่  
โดย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ณ  โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์  การ์เดน 
จังหวัดเชียงใหม่
-  ครูปิยะพร       โพธิ์วารี
-  ด.ช.จิรเวช      ดันทะมิตร
-  ด.ช.ณัฐกฤต    กันธะโน
-  ด.ญ.พัชญ์ชิสา  พิมุน
-  ด.ญ.กรกนก     กัลมาพิจิตร
 
13  ก.ย. 63 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ลูกเสือในสถานศึกษา
โดย  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
-  ครูสมพร         ปัญโญใหญ่
-  ครูสุภารัตน์      อุทธิยา
 
24  ก.ย.  63 งานเปิดบ้านคุณธรรม “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”
ณ  วัดป่าดาราภิรมย์  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
คณะครู  และนักเรียน
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ