หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ 
          เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย แต่ก็รู้สีกเหงาที่นักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนไม่ได้มาเรียนพร้อมกันเหมือนเช่นทุกปี เด็ก ๆ ทุกคนก็ระมัดระวังตนเอง ไม่ร่าเริง รักษามาตรการของสังคม เราเฝ้าคอยการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ขอให้ทุกคนอดทนและร่วมมือกัน คงอีกไม่นานที่พวกเราจะกลับสู่โรงเรียนในบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนเดิม 
ทางโรงเรียนพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ถึงแม้ว่าจะต้องสอนออนไลน์สลับกับการสอนที่โรงเรียน คุณครูทุกท่านทุ่มเททั้งแรงกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ทุกคนทราบดีว่า ห้องเรียนที่เพิ่มขึ้นทำให้มีชั่วโมงสอนเพิ่มขึ้น และการทำบทเรียนออนไลน์เป็นภาระงานที่หนัก แต่ต้องสู่เป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพ “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” เราจะก้าวไปด้วยใจที่เข้มแข็ง ขอเพียงแต่ผู้ปกครองเข้าใจเรา ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงไปด้วยกัน 
          หลักสูตรสถานศึกษาเป็นตัวกำหนดทิศทางเดินของการเรียนการสอน โดยกำหนดโครงสร้างหลักสูตร จำนวนเวลาที่ใช้สอนในแต่ละวิชา ทั้งรายวิชาพื้นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมพิเศษ การจัดตารางสอนต้องครอบคลุม ที่จะต้องพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจัดตารางสอนเพื่อใช้ในระหว่างที่มีการสอนออนไลน์ ควบคู่กับการสอนในโรงเรียน โดยจะมีการเปลี่ยนตารางสอนทุก 2 สัปดาห์ คุณครูจะเย็บติดกับสมุดจดการบ้าน    (ป.1 – 2 – 3) และจะมอบให้นักเรียน (ป.4 – 5 - 6) เพื่อปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ธีระวัธน์บำเพ็ญ
ขอเรียนว่ากระบวนการวัดและประเมินผลยังคงเป็นไปตามปกติ การวัดผลระหว่างเรียน การเก็บคะแนน และวัดผลปลายภาคเรียนยังเหมือนเดิม นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ทำงานที่ครูมอบหมาย การค้นคว้าแสวงหาความรู้ เป็นภาระหน้าที่ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องพัฒนาตนเองโดยใช้ความสามารถทางเทคโนโลยี ผู้ปกครองควรส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีให้แก่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม
          สำหรับปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือนยังคงเป็นไปตามปกติ ขอให้ท่านได้พิจารณาส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ และเข้าถึงสาระการเรียนรู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
          สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ครบทุกคน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนกรกฎาคม  2563

วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
6 - 7
ก.ค.  63
ปิดวันหยุดชดเชย
วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 63 การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  ป.1/1  วัดแม่แรม
                       ป.1/2  วัดดอนแก้ว
 
ครูสะอาด  และครูอรวรรณ
ครูโสรชา  และครูสมพร
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 13.00 น.  ป.1/3  วัดบุปผาราม
                       ป.1/4  วัดสระฉัททันต์
 
ครูจารุวรรณ  และครูสุพรรษา
ครูปิยะพร  และครูเสกสรรค์
20 ก.ค. 63 การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  ป.2/1  วัดอัมพวัน(ป่าม่วง)
                       ป.2/2  วัดเจดีย์สถาน
ครูพีระพร  และครูสุวาริน
ครูประกาพันธ์  และณภัทชา
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 13.00 น.  ป.2/3  วัดโพธินิมิต
                       ป.2/4  วัดสุวรรณวาส
 
ครูเบญจวรรณ  และครูเกษศิรินทร์
ครูสิริปรียา  และครูวทัญญา
22  ก.ค. 63 วันไหว้ครู
ระดับชั้นอนุบาลศึกษา และ ป.1- ป.3
-  คณะนักเรียน
   ระดับชั้นอนุบาลศึกษา
    และ ป.1-ป.3
-  คณะครูทุกคน
- สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ
- เตรียมกรวยดอกไม้ธูปเทียน 
  คนละ  1  ชุด
23  ก.ค. 63 วันไหว้ครู
ระดับชั้น ป.4- ป.6
-  คณะนักเรียน ป.4-ป.6
-  คณะครูทุกคน
- สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ
- เตรียมกรวยดอกไม้ธูปเทียน 
  คนละ  1  ชุด
27 -28
 ก.ค. 63
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
                                                                                                                                                       ด้วยความปรารถนาดี
 
 
                                                                                                                                                     (นางพรรณี สหเสวียนต์)
                                                                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ