หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID  –  19  ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนปิดทำการ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจึงไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ตามปกติได้
 
                        โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญมีความตระหนัก และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  จึงระดมความคิดจากทีมบริหารโรงเรียน   ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ   และคณะครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (ONLINE)  โดยให้ทางบ้านเตรียมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  แท็บเล็ต หรือมือถือ  อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งขออนุญาต เรียกว่า “ครูบ้าน”  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็กจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ครูผู้สอนขอความร่วมมือไปยังครูบ้าน การเรียนการสอน ให้ครูบ้านกำหนดเอาเวลาที่สะดวกและเหมาะสมที่สุดในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยจะเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ
 
                        สำหรับรายละเอียดการเข้าถึงการสอนแบบออนไลน์ “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”  ขอให้ท่านศึกษาตามลิงค์ (Link) หรือ QR CODE ที่แนบท้ายประกาศนี้  หากมีข้อสงสัยหรือมีเหตุขัดข้องประการใด  โปรดติดต่อทีม ICT “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”
1.     ครูวีรชัย                   บุญเทพ             โทร. 080 - 4700004
2.     ครูนภสร                  สมบูรณ์             โทร. 064 - 5366266
3.     ครูทิวากร                 ของมี                โทร. 083 - 5413954
4.     ครูกิระวัจน์               สหเสวียนต์        โทร. 086 - 6142661
 
ประกาศ ณ วันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2563

                                                       
(นางพรรณี     สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

 
วิธีเข้าถึงระบบ
Google Classroom “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”

 
1.    ผู้ปกครองแอดไลน์โรงเรียน @teerawatschool และแจ้ง ชื่อ - ชั้น ของนักเรียน
2.    ผู้ปกครองจะได้รับลิ้งค์เข้าร่วม line กลุ่ม ที่ทางโรงเรียนจัดให้เพื่อรับ E-mail และรหัสผ่าน ของนักเรียนที่จะต้องใช้ในการเข้าเรียนออนไลน์ โดยประสานกับครู นภสร (เมย์) โทร   064-5366266 
3.    เข้าไปที่ลิ้งค์ หรือ สแกน QR CODE ที่แนบมานี้
4.    ท่านจะพบคู่มือการเรียนออนไลน์ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
                                                                     ขอขอบคุณ
                                                                      จาก ทีม ICT “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”
                                               
 
 

รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ  
 สแกน QR CODE เพื่อดูคู่มือการเรียนออนไลน์