หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2563

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
       ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก  แต่ไม่ตื่นตระหนก  ทุกคนต้องสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันตนเองดังนี้
                        1.  หลักเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด
                        2.  ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ เป็นประจำ
                        3.  หลีกเลี่ยงการสัมผัส บริเวณใบหน้า  ตา  จมูก  ปาก ด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง
                        4.  ให้ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไปในสถานที่เสี่ยง เช่น โรงพยาบาล  สถานที่แออัด ฯลฯ
                        5.  ไม่ใช่สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  เช่น  แก้วน้ำ ช้อนส้อม ฯลฯ
            สำหรับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงได้แก่  จีน  ฮ่องกง  มาเก๊า  ใต้หวัน  สิงคโปร์  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  อิตาลี  อิหร่าน  ฝรั่งเศส  และเยอรมันนี
            โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญมีความปรารถนาดี  และห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน  ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกท่านจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19 ) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย  มีการแพร่ระบาดและขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งประกาศเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และทางโรงเรียนได้รับหนังสือด่วนที่สุด  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ศธ0211.6/3358 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVOD-19)  อย่างเคร่งครัด    จึงมีข้อสรุปร่วมกันในความจำเป็นต้องเลื่อนและงดกิจกรรมต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนแผนการทำงานดังนี้ 
            1.  เลื่อนงานรื่นเริงประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจะจัดในวันที่ 8  มีนาคม 2563 สำหรับชุดแสดงของนักเรียน ครูประจำชั้นจะเก็บรักษาไว้ และบางชุดแสดงคุณครูได้ให้เด็กนำกลับบ้านแล้ว ขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บรักษาไว้ให้ด้วย  ทางโรงเรียนยังคงจะจัดงานรื่นเริงในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
            2.  งดกิจกรรมวันชื่นชมยินดี ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  3 และพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา 2562
            3.  งดการสอนพิเศษภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น  ตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง     กรณีที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด
ปล่อยปละละเลย  ปกปิดข้อมูล  อาจได้รับโทษตามกฎหมาย สำหรับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ต้องปรับพื้นฐาน  ทางโรงเรียนขอเลื่อนจากวันที่ 16  มีนาคม 2563  ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ  ฝ่ายธุรการจะประสานกับผู้ปกครองต่อไป  สำหรับค่าธรรมเนียมการเรียนพิเศษที่ได้ชำระแล้วจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2563
            4.  งด การรับรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562  หากมีความจำเป็นในการขอข้อมูลผลการเรียนโดยเฉพาะชั้น ป.6  ให้ติดต่อเป็นรายบุคคลที่ฝ่ายธุรการในวัน เวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 28  มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองทุกชั้นเรียนพบครูประจำชั้นและรับรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโอกาสต่อไป
 
            5.  การสั่งตัดชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  ขอให้ปฏิบัติดังนี้
                 ครั้งที่ 1  วันที่ 23  มีนาคม  2563 เวลา 09.00 – 11.30 น.  นักเรียนใหม่ระดับอนุบาล  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
                                                                 เวลา  13.00 – 15.00 น. นักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญที่เลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                 ครั้งที่ 2  วันที่ 3  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 11.30 น.  นักเรียนปกติระดับอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3
                                                                 เวลา  13.00 – 15.00 น.  นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
                 ครั้งที่ 3  วันที่  1 – 2  พฤษภาคม 2563 รับชุดที่สั่งตัดครั้งที่ 1 และ  2 ผู้ปกครองสามารถสั่งตัดเครื่องแต่งกายในครั้งที่ 3  แต่อาจจะไม่ได้รับความสะดวก และจะได้รับเครื่องแต่งกายช้ามาก
                      หมายเหตุ   ขอความกรุณาผู้ปกครอง มาตามเวลาที่กำหนด   เพื่อกระจายคนและสะดวกในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค  โปรดปิดจมูกด้วยหน้ากากอนามัย (MASK)  
            6.  โรงเรียนจะจำหน่ายหนังสืออุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้  ในวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2563  และรับเงินคืนค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา  2562 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  (ขอความกรุณาผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
            7.   วันที่  9  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาทุกชั้นเรียนพบครูประจำชั้น
                 วันที่  10  พฤษภาคม 2563  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1  และนักเรียนใหม่ระดับอนุบาลศึกษาทุกชั้นเรียนพบครูประจำชั้น
            8.  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563  วันจันทร์ที่  18  พฤษภาคม  2563
            9.  โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน
                        -  โทรศัพท์  053 – 297206  , 053 – 299891
                        -  www.teerawatschool.com
                        -  Facebook : โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
                        -  LineID : 0637878218
            โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ในปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องร่วมมือและผนึกกำลังในการเผชิญปัญหาและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนควรตระหนัก ป้องกันการติดเชื้อและไม่ให้แพร่ระบาดเพราะเราเป็นต้นเหตุ เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการฝ่าวิกฤติในครั้งนี้
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
(นางพรรณี    สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ