หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองทุกท่าน
                               
ในวาระดิถีปีใหม่  พ.ศ. 2563  ขออวยพรให้ทุกท่านทุกครอบครัวประสบโชคดี  ปลอดโรค ปลอดภัย สุขกาย  สุขใจ  คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
 
                   เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน “งานกีฬาสีสัมพันธ์ธีระวัธน์บำเพ็ญ”  สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความร่วมมือและพลังสามัคคีของผู้ปกครองทุกกลุ่มสี หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง คณะครู   ทุกคนกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ กิจกรรมที่เป็นความสุขและชื่นชอบของเด็กๆ  ได้แก่ กิจกรรมคริสต์มาส และงานส่งท้าย    ปีเก่า  ที่ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  ภาวะผู้นำ  ผู้ตาม  ความรัก  ความสามัคคี ทักษะการทำงานเป็นทีม ความรัก สามัคคี  ระหว่างพี่น้องที่อยู่ร่วมกันในสังคม   ผ่านกระบวนการกลุ่มสีซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นใจในตนเองที่จะเรียนรู้กล้าที่จะเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังปลูกฝังวัฒนธรรมในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ในการอวยพร      ปีใหม่การแลกของขวัญและการมอบของขวัญเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่นักเรียน  ได้แก่ พนักงานขับรถ  ตำรวจจราจร  เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย  และเจ้าหน้าที่แพทย์  พยาบาล  โรงพยาบาลดารารัศมี  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
                    เดือนมกราคม  มีวันสำคัญที่จะต้องกล่าวถึง  คือวันเสาร์ที่  11  มกราคม  เป็นวันเด็กที่ผู้ปกครองควร    ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเกิดความตระหนักในความเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นคนดีของสังคม เน้นความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียร วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู โรงเรียนปิดเรียน  1  วัน  เพื่อคุณครู  จะได้ร่วมพิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์  สำหรับเด็ก ๆ  ขอความกรุณาผู้ปกครอง  ปลูกฝัง  ให้ระลึกถึงพระคุณครูที่พร่ำสอนนักเรียนในปัจจุบันด้วยจะขอบคุณยิ่ง
                    การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2562  ของระดับประถมศึกษา  จะเริ่มสอบตั้งแต่วันที่  6  มกราคม  ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี  ทั้งนี้ คะแนนสอบจะนำไปรวมกับการเก็บคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนการสอบปลายภาคต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองได้ติดตาม ดูแลช่วยเหลือเด็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ  จะทำให้เด็กๆ  เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  เพราะเขาจะมีความสุขเนื่องจากผู้ปกครองใส่ใจ
                    สำหรับข่าวดีที่เด็ก ๆ  รอคอยคือ การเข้าค่ายพักแรม  ลูกเสือ – เนตรสามัญ ของนักเรียนชั้น  ป.4 - ป.6 เด็ก ๆ จะเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพ  โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  พักแรม  2  คืน  3  วัน  ภายในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  และออกไปเรียนรู้นอกสถานที่   สำหรับลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง   มีกิจกรรมเฉพาะกลางวัน   Day  Camp  ใช้กระบวน การลูกเสือ  และวิชาชาวค่ายพื้นฐาน  โปรดดูรายละเอียดจากปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม  2563
                  
ด้วยความปรารถนาดี
(นางพรรณี    สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เดือนมกราคม   2563
 
.
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
4  ม.ค.  63 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
-  นักเรียนชั้น ป.6
-  ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
6 – 15
 ม.ค.  63
การสอบวัดผลระหว่างภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2562 -  นักเรียนชั้น  ป.1 – ป.6
-  ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
 
9  ม.ค.  63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประสานใจ  เสริมพลัง  ขับเคลื่อนสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ”
โดย  ศูนย์อนามัยที่  1  เชียงใหม่  กรมอนามัย
ณ  ห้องประชุมเชียงใหม่แกรนด์วิว  3
-  ครูกรรณิกา  
11  ม.ค. 63 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
  1. เทศบาลตำบลสันโป่ง
 
-  ครูเกษศิรินทร์   และคณะ
 
  1. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
-  ครูนัฐพงศ์    และคณะ  
  1. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
-  ครูสุวาริน    และคณะ  
  1. เทศบาลตำบลแม่แรม
-  ครูชัญญาพร  และคณะ  
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
-  ครูพีระพร     และคณะ  
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
-  ครูวีรชัย    และคณะ  
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
-  ครูวีระ    และคณะ  
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
-  ครูสุพรรษา  และคณะ  
13 - 17
ม.ค.  63
สัปดาห์บูรณาการภาษาอังกฤษ
 
-  นักเรียนระดับประถมศึกษา
-  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
 
16  ม.ค.  63
 
ปิดวันครู  โรงเรียนปิด  1  วัน
18  ม.ค.  63 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
-  นักเรียนชั้น   ป.6
-  ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
22 – 24
ม.ค.  63
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
ณ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
-  นักเรียนชั้น  ป.4 - ป.6
-  คณะครูลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
 
28  ม.ค.  63 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “สวนสัตว์หรรษา”
ณ  สวนสัตว์เชียงใหม่
-  นักเรียนชั้นอนุบาล 1
-  ครูประจำชั้นอนุบาล  1
   และคณะ
 
 29  ม.ค.  63 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง (Day Camp) -  นักเรียนชั้น  ป.1 - ป.3
-  คณะครูลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง