หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
 
                   วันที่  1  พฤศจิกายน   2562   วันเปิดเรียนภาคเรียนที่  2   ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ดีใจที่ได้มาพบกันพร้อมหน้าอีกครั้งหนึ่ง ทางโรงเรียนได้รับครูภาษาอังกฤษที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับทีมครูภาษาอังกฤษอีก 3 ท่าน  และ  Miss Marina  Quirante  จากประเทศ  Spain  เข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้กับคณะครูภาษาอังกฤษ และมีการวางแผนที่จะจัดสัปดาห์ภาษาอังกฤษภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้
                   อาคารเรียนหลังใหม่เกือบเสร็จแล้ว  แต่ก็ช้ากว่ากำหนด  เนื่องจากภาวะอากาศ  และความปลอดภัยเป็นอุปสรรค  ทำให้งานล่าช้า  ต่อนี้ไปการทำงานคงสะดวกและคล่องตัวขึ้น โปรดอดใจรอกับความสวยงามและทันสมัยของอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
                   การรายงานผลพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่  1/2562  ได้ผ่านไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้ปกครองบางท่านยังไม่ได้รับผลพัฒนาฯ  และพบครูประจำชั้น ขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน  สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับผลพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้วให้พิจารณา และร่วมมือกันแก้ไขพัฒนาเด็กตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตกต่าง ความถนัด และความสนใจของ     แต่ละบุคคล
                   โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนในปีนี้จะมาในรูปแบบงานกีฬาสีสัมพันธ์  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการในปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี   เป็นวันอาทิตย์ที่  8  ธันวาคม  2562  จัด   ณ  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที่  9  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะครูประจำกลุ่มสีกำลังวางแผนการดำเนินงาน และประสานงานกับคณะกรรมการผู้ปกครอง และผู้ปกครองในแต่ละกลุ่มสีต่อไป
                   กิจกรรมสำคัญในเดือนพฤศจิกายนนี้  ได้แก่ งานบุญกฐินที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6   ได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญกฐินในครั้งนี้  โดยได้รับปัจจัยทั้งหมด  47,000  บาท  นำไปร่วมบุญกฐินวัดป่าดาราภิรมย์  10,000  บาท  วัดพระธาตุจอมแตง  10,000  บาท  และถวาย  ณ  สำนักสงฆ์วิเวก-วนาราม  (สาขาวัดป่าดาราภิรมย์) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน  27,000  บาท  โดยคณะนักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธีทั้งหมด ในการนี้คณะศรัทธาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้มอบเงินให้กับคณะนักเรียน  จำนวน 8,000 บาท  เพื่อเป็นรางวัลในการทำความดี  และชื่นชมความสามารถของนักเรียนในการดำเนินงานด้านศาสนพิธี  และการแสดงของนักเรียนในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทยล้านนา
                   งานบุญต่อไป  ได้แก่งานทำบุญตักบาตรประจำปีทาง โรงเรียนจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ไปทำบุญระหว่างพรรษา  จำนวน  100 รูป มารับบิณฑบาต ข้าวสาร  อาหารแห้ง ภายในโรงเรียน  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2562  เวลา  08.00  น. 
                   ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ปกครองทุกท่านร่วมบุญในครั้งนี้  ได้แก่  บุญพาหนะ  (ทางโรงเรียนจะว่าจ้างรถ รับ - ส่ง พระสงฆ์)  บุญภัตตาหารเช้า (คณะครูจะให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนรู้โดยการประเคนภัตตาหารด้วยตนเอง)  ตามกำลังศรัทธา   ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งให้กับเด็กในความปกครองของท่านเข้าร่วมบุญในครั้งนี้ และขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมบุญตักบาตร  กับคณะครูและนักเรียนด้วย  สำหรับกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
ด้วยความปรารถนาดี
 (นางพรรณี      สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เดือนพฤศจิกายน 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
2  พ.ย.  62 ถวายกฐินสัมฤทธิ์   ณ  สำนักสงฆ์วิเวก-วนาราม  (สาขาวัดป่าดาราภิรมย์)  ต.แม่แรม อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
- ครูใหญ่พรรณี
- ตัวแทนคณะครู
 
7  พ.ย.  62 โครงการบูรณาการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โคมล้านนา  และผางประทีป 
- ครูสุพรรษา และคณะ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
   ปีที่ 4  จำนวน  66  คน
 
9  พ.ย.  62 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
10  พ.ย.  62 ถวายกฐินสัมฤทธิ์  ณ วัดป่าดาราภิรมย์ 
 
- ครูใหญ่พรรณี
- ตัวแทนคณะครู
 
11  พ.ย.  62 กิจกรรมงานกระทงยี่เป็ง - คณะครู และนักเรียนทุกคน  
16  พ.ย.  62 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
22  พ.ย.  62 งานทำบุญโรงเรียนและงานทำบุญตักบาตร
ประจำปี  2562
 
- คณะครูฝ่ายอาคารสถานที่
- คณะครู ฝ่ายกิจการนักเรียน
- คณะครูและนักเรียนทุกคน
 
23  พ.ย.  62 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
29  พ.ย.  62 สอบธรรมศึกษา -  นักเรียนชมรมธรรมศึกษา
-  ครูชัญญาพร
   และครูฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
-  คณะครูชั้น ป.4 – ป.6
ปิดเรียน
ชั้น ป.4 – ป.6
เนื่องจากเป็น
สนามสอบ
30  พ.ย.  62 สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  38
รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ
เวลาสอบ 09.00 น. – 11.00 น.
ขอความกรุณาผู้ปกครอง รับ- ส่ง นักเรียน
ด้วยตัวเอง
- เฉพาะนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  
- ครูชัญญาพร
  และครูฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
- นักเรียนสวมชุด 
  นักเรียน
- ขอความกรุณา
  ผู้ปกครอง รับ- ส่ง  
  นักเรียนด้วยตัวเอง
งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6