หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   งานเปิดบ้านคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2562 สำเร็จตามวัตถุประสงค์  ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นคณะกรรมการประเมิน     และเป็นวิทยากรช่วยคุณครูประจำฐานกิจกรรม    ทุกท่านมีความตั้งใจและเสียสละเวลาให้เกียรติเข้าร่วมงาน  ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงเสร็จสิ้นกิจกรรม  ขอขอบคุณทุกท่านและอนุโมทนาบุญในการร่วมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม    นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ   ฟังบรรยายปาฐกถาธรรม    และชมความสามารถของนักเรียนที่สามารถครองตนในพิธีการทางศาสนา   แสดงความสามารถในวิถีธรรม   เช่นการบรรยายธรรมะ   เรียนรู้ธรรมะจากบทเพลง   การแสดงละคร    การตอบปัญหาฯลฯ   เป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสมแก่วัย   เพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต
 
                  ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 ตุลาคม  2561  คุณครูทุกชั้นเรียนจะสอบวัดผลภาคทฤษฎีปลายภาคเรียนที่  1  โรงเรียนจะปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2561 ในระหว่างนี้คณะครูจะประมวลผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1   มีการประชุมวิชาการ   เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2  ที่จะเปิดภาคเรียน    ในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2561   ในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้บริการสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานประจำและไม่มีเวลาดูแลลูก คณะครูระดับอนุบาล  บริการรับดูแลเด็กเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งแต่วันที่  11 - 30  ตุลาคม  2561  โปรดส่งใบสมัคร    ที่ฝ่ายธุรการ
 
วันที่  23   ตุลาคม   2561   เป็นวันรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นผู้ปกครองทุกท่านควรให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษเพราะจะได้พบกับครูประจำชั้นเพื่อจะได้ทราบผลพัฒนาของเด็กในความปกครอง   ร่วมมือกับคุณครูเพื่อพัฒนาเด็กต่อไปดังกำหนดการดังนี้
 
เวลา  09.00 - 10.00 น. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                          พบครูประจำชั้นและรับผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เวลา  09.30 - 12.00 น. - ผู้ปกครองทุกชั้นเรียนพบครูประจำชั้น และรับผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 
                   สำหรับค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่  2  ได้แนบมาพร้อมกับข่าวสารฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองวางแผนการชำระเงิน โดยเริ่มชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความกรุณากับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา  ทำให้แผนการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
(นางพรรณี      สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ


ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
30 ก.ย.
-
4 ต.ค. 62
-  สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  1 / 2562 - นักเรียน และคณะครูทุกระดับชั้น  
7 – 30
ต.ค. 62
-  รับดูแลนักเรียนระดับอนุบาล - คณะครูอนุบาล
 
 
7 – 31
ต.ค. 62
ปิดเรียนภาคเรียนที่  1
23  ต.ค. 62 - เวลา  07.30 น.  คณะครูร่วมพิธีวันปิยมหาราช  
  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
- คณะครูทุกคน
 
 
-  เวลา  09.00  น.  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน
   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ประชุมรับผลการพัฒนา
   คุณภาพการศึกษาพบครูประจำชั้น
   และครูประจำวิชา 
   ณ  ห้องประชุมอาคารบุญวัจฉ์รินท์
- ครูผู้สอนระดับ ป.1 ทุกคน
- ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1
 
-  เวลา  09.30 น. – 12.00 น. รายงานผล
   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษา      
   และประถมศึกษาปีที่  2 - 6
- ครูผู้สอนระดับอนุบาล 
- ครูผู้สอนระดับ ป.2 - 5  ทุกคน
- ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล
- ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.2 - 5
25 - 30
 ต.ค.  62
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด
( กรุงเทพฯ – ชลบุรี – จันทบุรี)
ประจำปีการศึกษา  2562
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  6
  จำนวน  43  คน
- ครูนัฐพงศ์ ,  ครูเกษศิรินทร์
  ครูชัญญาพร , ครูกรรณิกา
  ครูปิยะพร
 
1  พ.ย.  62 เปิดภาคเรียนที่  2