หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านคุณธรรม "ธีระวัธน์บำเพ็ญ"
                วันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านคุณธรรม " ธีระวัธน์บำเพ็ญ " ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดเเสดงผลงานของนักเรียนด้านคุณธรรมและจัดฐานกิจกรรมคุณธรรม ได้แก่ ฐานหน้าต่างคุณธรรม     ฐานการพับผ้าสว่าง      ฐานธรรมะ Delivery     ฐานบ่วงคล้องธรรม    ฐานไข่สีศีล 5  โดย  ดร. รตนภูมิ   โนสุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทางศาสนา  พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมสาร (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)  โปรดเมตตาเป็นประธานคณะสงฆ์  ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ประกาศนียบัตรธรรมศึกษาตรีและนักเรียน V-Star ดีเด่นระดับเพชร
                ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติร่วมงานพิธีเปิดงานและชมผลงานของนักเรียนคณะกรรมการผู้ปกครองให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ช่วยครูในฐานกิจกรรมและประเมินผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
                ฐานกิจกรรมที่นักเรียนและผู้ปกครองชื่นชอบมากได้แก่ฐานธรรมะ Delivery โดยพระมหานพดล  วชิรปญฺโญ และ พระกิตติพงษ์  ธจวิสุทโธ สำนักวัดพันอ้น โปรดเมตตาเป็นพระอาจารย์วิทยากร